Informácie o nás

Názov združenia je: „Mestský športový klub Slovan Trenčianske Teplice“ (ďalej len „MŠK Slovan Trenč“). MŠK Slovan Trenč bol založený rozhodnutím Valného zhromaždenia v Trenčianskych Tepliciach, dňa 9.6.2009. Združenie bolo založené podľa § 6 zákona č. 83/1990 Z. z. v jeho platnom znení ako samostatné, dobrovoľné a neziskové občianske združenie, nezávislé na politických subjektoch a vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.  Sídlo združenia je M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice. Valné zhromaždenie, ako najvyšší orgán združenia, dáva právomoc Správnej rade meniť a schvaľovať §1 ods. 2 Stanov združenia medzi konaniami Valného zhromaždenia, pričom Správna rada je povinná oboznámiť najbližšie Valné zhromaždenie o zmene Stanov. Zmena Stanov schválená Správnou radou sa môže týkať výlučne zmeny sídla združenia. MŠK Slovan Trenč. združuje fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo trvalý pobyt je v meste Trenčianske Teplice.  Cieľom združenia je pôsobiť v oblasti uspokojovania záujmov a potrieb svojich členov ale aj širokej verejnosti v oblasti získavania a rozvoja pohybových a telesných zručností a schopností, upevňovania fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, formovania osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami, spoločensky vhodného spôsobu trávenia voľného času. Orgánmi združenia sú: Valné zhromaždenie, Správna rada, Predseda Správnej rady (štatutárny zástupca združenia). Činnosť združenia je celoročná, založená na dobrovoľných aktivitách svojich členov ako aj širokej verejnosti z rôznych oblastí spoločenského života. Organizačná štruktúra združenia je tvorená oddielmi, na ktorých čele stojí vedúci. Oddiely sú podriadené Správnej rade.
 
Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) je najvyšším orgánom združenia, ktorý je utvorený z delegátov združenia. VZ sa musí konať minimálne jedenkrát do roka.

Správna rada je najvyšší výkonný a rozhodovací orgán medzi Valnými zhromaždeniami, ktorý sa schádza minimálne 2 razy do roka. Správna rada je volená Valným zhromaždením, ktorému sa zo svojej činnosti zodpovedá. Správna rada je zložená z Predsedu Správnej rady, podpredsedu a troch ďalších členov. Predseda Správnej rady a podpredseda je volený Správnou radou spomedzi jej členov. Správna rada ich aj odvoláva z funkcie. Funkčné obdobie člena Správnej rady je dva roky, s nevyhnutne potrebným presahom do konania príslušného VZ.

Správna rada MŠK Slovan Trenčianske Teplice, o.z.

Predseda Správnej rady je štatutárnym zástupcom združenia, koná v jeho mene samostatne a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia, pokiaľ nie sú vyhradené iným orgánom.


Zodpovednosťou výkonného podpredsedu Správnej rady je organizačne a administratívne zabezpečovať činnosť združenia. Výkonný podpredseda Správnej rady podlieha Predsedovi Správnej rady. Právomoci výkonného podpredsedu určí predseda Správnej rady písomným poverením.

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.